اعتماد اساس همه رفتارها و فعالیت‌های انسانی است،‌ اما عوامل ایجاد بی‌اعتمادی فراوان‌اند که از میان آن‌‌ها می‌توان به افشای اطلاعات، فرهنگ کاری متعصبانه و غیر منعطف یا شکست‌های تکنولوژیکی مهلک اشاره کرد. بااین‌وجود،‌ حتی بعد از چنین اتفاق‌هایی هم شرکت‌ها و افراد می‌توانند خودشان را احیا کرده و اعتماد ازدست‌رفته را بازگردانند. ابتدا با سه عنصر اعتماد ساز آشنا شوید:‌